Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

Yönetmelik

28 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29159

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine veçalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DAUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem ile deprem zararlarının azaltılması konularında jeofizik mühendisliği yöntemlerini kullanarak bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik ve koordine etmek.

b) Deprem tehlikesinin belirlenmesinde temel olacak şekilde, deprem aktivitesinin sürekli izlenmesi.

c) Merkeze bağlı zayıf ve kuvvetli deprem istasyon şebekelerinin kurulması, işletilmesi, kaydedilen deprem verilerinin arşivlenmesi ve analiz edilmesi.

ç) Deprem tehlikesinin kent ölçeğinde mikro-bölgelendirilmesi için deprem tehlikesini belirleyen unsurların potansiyel seviyeleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun yerleşim alanlarının saptanması.

d) Depremin bölgesel davranışı incelenerek, erken uyarı sistemlerine yönelik çalışmalarının teşvik edilmesi ve sürdürülmesi.

e) Yerleşim alanlarındaki zemin davranışı ve mevcut yapıların deprem güvenliği konularında çalışmalarda bulunmak.

f) Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve coğrafi bilgi sistemleri destekli katkı sağlamak.

g) Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi.

ğ) Depremle ilgili son gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda eğitsel faaliyetler yapılması.

h) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olunarak işbirliği sağlamak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6  (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ayrıntılı sismolojik ve mühendislik jeofiziği çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

b) Bölgedeki deprem tehlikesini belirleme amaçlı çalışmalara gerekli veri tabanını oluşturmak üzere deprem aktivitesini sürekli izlemek.

c) Ortak veri tabanı oluşturmak, eski verileri güncellemek ve veri alış verişinde bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası deprem enstitüleri ve merkezleri tarafında toplanan deprem verilerini işlemek.

d) Depremlerin nedenleri, oluşumu, mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri ve deprem zararlarının azaltılması konularında çalışmalar ve danışmanlıklar yapmak.

e) Deprem anında zeminle üstyapı arasındaki karşılıklı etkileşimi, yapı ve yapı elemanlarının davranış etkilerini ve dayanımlarını tespit etmek.

f) Aktif kırık hatları ve özellikleri belirleyerek büyük ve küçük ölçekli haritaları hazırlamak.

g) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel yayınlar yapmak, uzun ve kısa süreli kurslar ile sempozyum, kongre ve benzeri toplantılar ile hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ğ) Üniversitede deprem konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek.

h) Deprem ve deprem zararlarının azaltılması ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında katkı sağlamak.

ı) Yetkili organ ve kurullar tarafından istenen çalışmaları yürütmek.

i) Merkezin amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8  (1) Merkez Müdürü; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün yokluğunda altı aya kadar Müdüre vekâlet edebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9  (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek.

f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularındaçalışmalar yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Toplantı günü ve yeri üyelere, toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu,üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıda oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defaözürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve Rektörün bilgisine sunmak.

c) Merkezin bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

ç) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12  (1) Merkez Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversiteninöğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, Merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişilerden olmak üzere Merkez Yönetim Kurulununüye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün gerekli gördüğü hallerde yazılı daveti üzerine toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13  (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda değerlendirme yapan ve önerilerde bulunan bir organdır. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 15  (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne kısmen veya tamamen devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 16  (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü demirbaş, alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.