Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar Depremi Bilgi Notu (Güncellenmiş)

06 Şubat  2017  Ayvacık - Gülpınar'da  (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU)  06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası 277 adet buyuklu 5.3 ve daha küçük 277 deprem daha meydana gelmiştir. Depremler yer kabuğu  içinde ortalama 10 km (KRDAE, COMU) sismojenik zon içinde dağılım göstermektedir.  İlk çözümler depremlerin, Biga Yarımadası Yenice fayı doğrultusu boyunca Kestanbol fay zonu çevresinde   KB-GD yönlü normal atım bileşeni baskın ve yanal atım bileşeni düşük fayların kırılması sonucu oluşan depremleri işaret etmektedir

06 Şubat  2017  Ayvacık - Gülpınar'da  (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU)  06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası 277 adet buyuklu 5.3 ve daha küçük 277 deprem daha meydana gelmiştir. Depremler yer kabuğu  içinde ortalama 10 km (KRDAE, COMU) sismojenik zon içinde dağılım göstermektedir.  İlk çözümler depremlerin, Biga Yarımadası Yenice fayı doğrultusu boyunca Kestanbol fay zonu çevresinde   KB-GD yönlü normal atım bileşeni baskın ve yanal atım bileşeni düşük fayların kırılması sonucu oluşan depremleri işaret etmektedir. Gerek 06:51 depremi gerek diğer 2 adet 5.3 büyüklüğündeki depremlerin çözümleri tekrar incelendiğinde bölgede hemen hemen KD-GB yönlü  normal bileşeni baskın olan faylanma karakteri göze çarpmaktadır. Depremler Çanakkale merkeze de yaklaşık 80 km uzaklıkta denizde olmuştur.  Bu özellikli depremler bölgenin teknonik yapısı ile uyumlu olup bağımsız niteliktedir. Deprem enerjisi itibariyle yapısal hasar oluşturabilecek özellikte olmayıp, mühendislik yapıları dışında hasar etkisi zayıf olarak tanımlanabilir. Diğer yandan bölgede denge halindeki heyelanları az da olsa harekete geçirebilecek bir depremdir. Bunun dışında kırsal bölgelerde betonarme olmayan ve mühendislik niteliklere sahip olmayan yapılarda orta şiddetli hasar oluşturabilecek depremdir.  Normal faylanma ve bağımsız karakterli bu tür faylanmaların neden olduğu depremlerin belirli bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Depremin COMU istasyon kayıtları kullanılarak kaynak spektral analizi sonucu büyüklüğü 5.4 olarak hesaplanmıştır.  Bölgenin depremselliği olarak bilinen depremlerin zamanda ve mekandaki (uzaysal) dağılımları aletsel dönem olarak da bilinen 1900 yıllarından sonra oluşan depremler incelendiğinde bölgede bu depreme eş değer ve daha büyük depremleri görmekteyiz. 1912 depreminden bu yana 1983 yılına kadar büyüklükleri 6.1 ile 7.3 arasında değişen 12 deprem kuzeybatı Ege ve Biga yarımasında oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri 1912 Mürefte (M=7.3) ve 1953 Gönen (M=7.3) depremleridir.  Her iki deprem içinde  olasılıksal çalışmalar, depremin tekrarlama aralığı 60-130 yıl olduğunu göstermektedir. Bu deprem ait mekanizma çözümü depreme neden olan faylanmanın normal bileşeni baskın, düşük yanal atımlı bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Bölgemizin ve Anadolu’nun teknonik görünümü ve karmaşıklığı ele alındığında gerilim alanları olarak da tabir ettiğimiz büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip faylar gelecekte de benzer enerjiye sahip depremleri üreteceklerdir. Kesin zamanı bilinmemekle beraber  oluş yerleri bu tektonik alanlar içeresindedir. Bölgemiz Anadolu’nun en etkin deprem bölgelerinden birisidir. Bu ve benzer enerjili ve de daha büyük depremlerin yapısal hasarlarının en aza indirgeyebilmek için özellikle şehirleşme alanlarında yapı stoklarının fiziksel durumları, zemin koşulları çok iyi bilinmeli ve gerekli görüldüğü durumlarda zemin ve yapıların teknik analizleri yapılmalıdır.

Ege bölgesi tektonik özellikleri ve depremlerine bakıldığında  bu tür karakterde depremlerin sık aralıklarla fakat küçük ve orta büyüklükte oluşabildiği görülmektedir. Bu büyüklükteki bir depremin doğası gereği belirli bir süre bu depremin büyüklüğünden en az 1 birim düşük olmak üzere artçıları beklenmektedir.  Deprem bölgesinde hasar ağırlıklı olarak yığma taş yapılarda gözlenmiştir.  Bu bakımdan özellikle başta bu tür yapılar olmak üzere orta ve ağır hasarlı yapılara  tekrar girilmemesi önerilmektedir.

 

Saygılarımla

Doç. Dr. Tolga Bekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

 

Kısaltmalar

COMU: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

KRDAE: B.Ü.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

AFAD: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Ekler

06Subat2017Depremi_Bilgi_Notu_Guncel.pdf